Content

2554-2556

ที่ทำงานปัจจุบัน
127/34 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (หัวหน้างานพัฒนาระบบ DrcomBI โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม)

หน้าที่
:
พัฒนาและดูแลระบบการจัดการโรงพยาบาล(DrcomBI) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
: พัฒนาระบบติดตามงาน Call Center(กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Voice2T)
: รับงานอิสระเกี่ยวกับเว็บไซต์ ทั่วราชอาณาจักรไทย(Freelancethai.net)2551-2554 ที่ทำงาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง และหน้าที่
ี่
:
บริษัท โปรไลน์ซิสเต็ม จำกัด ,สายไหม หน้าที่ webprogrammer พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน,ทำAdwords
: บริษัท NTI ,ตึก ITF สีลม(ในขณะนั้น ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์) หน้าที่ ASP.NET webprogrammer
: บริษัท บัมคิวประเทศไทย จำกัด,อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ หน้าที่ PHP webprogrammer
: บริษัท ทางสะดวกประเทศไทย จำกัด,อาคารซันทาวเวอร์ หน้าที่ PHP webprogrammer

2549-2551

ที่ทำงาน
โรงเรียนไชยพันธ์พงศ์เทคโนโลยี จังหวัดพะเยา
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
หน้าที่ และผลงาน
:
สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ การพัฒนา software
: พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเกรดนักศึกษา
: ปี 2549 เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักศึกษาแข่งทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชนภาคเหนือ (สองเหรียญทอง)
ปี2550 รายการเดิมปี 2549 ได้สองเหรียญทองจากการประกอบคอมพิวเตอร์ และ หนึ่งเหรียญทองแดงจากการพัฒนา software2543-2549

ที่ทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

หน้าที่
:
พัฒนาและดูแลระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย(ระบบใช้งานจนถึงปัจจุบัน ตาม link นี้)
: พัฒนาระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัย (CRU OPAC)
: วิทยากร สอนการใช้งาน e-learning ให้กับคณาจาย์ในมหาวิทยาลัย
: วิทยากรสอนการใช้งาน internet เบื้องต้นให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
: วิทยากรสอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา ASP
: วิทยากรสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ต,การใช้งาน MS office,Dream,flash ฯลฯ